25 października, dla uczniów klas pierwszych i drugich, odbył się spektakl pt. „Niebezpieczna gra”. Spektakl pokazał problem rozprowadzania narkotyków w szkole. Przedstawił zagrożenia dla organizmu związane z długotrwałym stosowaniem środków odurzających. Spektakl promuje postawę asertywnego odmawiania i wskazuje na tragiczne skutki zażywania narkotyków.  

Napisała pedagog szkolny P. Marta Ciuraszkiewicz

Fotografował: Patryk Dras

Wszyscy uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zajęciach pt. „Jak sobie radzić z uzależnieniami – kształtowanie odpowiedzialnej i dojrzałej postawy młodzieży wobec środków uzależniających. Zajęcia prowadziła  psycholog P. Beatę Pachla. Tematyka obejmowała uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Pokazany był proces wchodzenia w uzależnienia. Jako przyczyny warsztaty wskazywały na chęć dostarczenia sobie doraźnej krótkotrwałej przyjemności, przeniesienia się w świat iluzorycznych wartości, łatwych kontaktów i pozornych przyjaźni. Dzieje się tak najczęściej gdy brakuje zrozumienia i przyjaźni w świecie rzeczywistym. Celem zajęć było uświadomienie uczniom zagrożeń z tytułu zażywania narkotyków i środków odurzających oraz nabycie umiejętności zachowań asertywnych.

Napisała pedagog szkolny P. Marta Ciuraszkiewicz

Uczniowie klas pierwszych w dniach 1.10 – 22.10.2013 uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez psychologa Joannę Krulikowską – prawnika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat: „Twórcze rozwiązywanie sytuacji konfliktowych”. Celem zajęć było poznanie faz rozwoju sytuacji konfliktowych, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, etapy rozwiązywania konfliktów.

Tradycyjnie każdego roku we wrześniu organizowane są zajęcia adaptacyjno-integracyjne dla uczniów klas pierwszych. Prowadzi je szkolny psycholog p. Joanna Kupczyńska-Juszczak. Zajęcia prowadzone w formie zabawy, tworzą warunki do wzajemnego poznania się , „pobycia z sobą w sposób inny aniżeli ma to miejsce na lekcjach” 

Fotografował: Patryk Dras

W miniony piątek 21 października, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spektaklu aktorów z Krakowa. Temat spotkania: „Jak zwracać uwagę na niebezpieczeństwa internetowe”. Przedstawione trzy scenki miały na celu uświadomienie oglądającym  konsekwencji niewłaściwego użytkowania Internetu, zagrożeń jakie mogą w sieci napotkać, wskazanie zachowań w chwili wystąpienia takich zagrożeń. Oprócz przedstawienia goście prowadzili także rozmowy z uczestnikami.

Galeria

Wydarzenia