Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu.

 Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu obowiązuje od dnia 21czerwca 2005r.Opracowany został na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty ( tekst jedn. z 2004r. Nr 256, poz.2572), w związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą o podatku dochodowym  od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 281, poz. 2781).

 

  1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoka średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi ,który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Stypendium może być przyznane również uczniowi, który  brał udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach na szczeblu ogólnopolskim.

 

  1. O przyznaniu stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.

 

  1. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.

 

  1. Średnią ocen ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

 

  1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

 

  1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w semestrze.

 

  1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność aktualnie obowiązującego zasiłku rodzinnego.
  2. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

  1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

 

  1. Stypendium motywacyjne  może być przyznane uczniowi, którego średnia ocen za semestr wynosi co najmniej 4,3  uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz uczniowi, który brał udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach na szczeblu ogólnopolskim. Warunkiem przyznania stypendium motywacyjnego jest uzyskanie przez ucznia oceny z zachowania co najmniej  dobrej. Komisja stypendialna po każdym semestrze ustala średnią ocen od której jest przyznawane stypendium motywacyjne. Nie może jednak być niższa niż 4,3.

Wydarzenia

Wydarzenia

Brązowy medal dla dziewcząt w licealiadzie - piłka nożna

Po zwycięstwach w licealiadzie miejskej i rejonowej, zamojskie 3 LO zakwalifikowało się do zawodów wojewódzkich. W dniu 11.12.2018 r. w Chełmie, odbyła się Wojewódzka Licealiada w piłce nożnej dziewcząt. Reprezentacja Naszej szkoły w skladzie: Gaudnik Karolina, Kolasa Angelika, Kołtun Paulina, Kwaśniuk Karolina,  Mazur Monika, Micek Milena, Mrozik Dominika, Parol Wiktoria, zdobyła brązowy medal. Trener: Waldemar Sękowski.

2018-12-13

Wydarzenia

CAŁA SZKOŁA CZYTA HERBERTA

Z okazji 20 rocznicy śmierci poety sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. W naszej szkole 05 grudnia 2018r. podjęto działania upamiętniające sylwetkę poety. Uczennica klasy 3i Paulina Wróbel przygotowała prezentację multimedialną o tym wyjątkowym twórcy. Kolejnym krokiem była prezentacja tekstów Herberta przez społeczność szkolną oraz nauczycieli. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów: pani Katarzyny Pańko i pani Anny Korkosz. Uzupełnieniem całego przedsięwzięcia była oprawa muzyczna przygotowana przez panią Renatę Ochniowską. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wsłuchiwali się w prezentowane teksty. Była to już 7 edycja akcji " Cała szkoła czyta... ". Film z wydarzenia

2018-12-13

Wydarzenia

WOJEWÓDZKA LICEALIADA W SZACHACH DRUŻYNOWYCH 2018/2019

07.12.2018 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu został rozegrany turniej szachów drużynowych o miano najlepszej drużyny województwa lubelskiego wśród szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. Turniej był bardzo emocjonujący a jedną z głównych ról odegrał zespół III LO z Zamościa. Drużyna zajęła II miejsce wśród 11 zespołów województwa lubelskiego. Srebrny medal wywalczył zespół w składzie: Joanna Dorosz, Patryk Greszta, Maciej Kordyaczny, Maciej Wojnar  Węcej szczegułów tutaj

2018-12-11

Wydarzenia

Mała Ojczyzna 2019

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej wersji konkursu literacko - fotograficznego przeznaczonego dla szkół podstawowych i ostatniej klasy gimnazjum. Tutaj regulamin i karta zgłoszeniowa

2018-12-09

Wydarzenia

Turniej Recytatorski „Z wierszem do ludzi”

4 grudnia 2018 r. I LO w Zamościu gościło uczestników międzyszkolnego konkursu recytatorskiego „Z wierszem do ludzi”. Tegoroczna edycja poświęcona była Zbigniewowi Herbertowi. Nasza szkoła również włączyła się w obchody roku poświęconego temu wybitnemu poecie.

2018-12-09

Wydarzenia

Konkurs Kolęd 2018

Zapraszamu do udziału w kolejnej wersji Szkolnego Konlursu kolęd i Pastorałek Polskich i Obcojęzycznych. REGULAMIN KONKURSU

2018-12-05

Wydarzenia

Etap szkolny X Zamojskiego Dyktanda

Pierwszy etap X Zamojskiego Dyktanda organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową oraz II Liceum Ogólnokształcące odbył się 27 listopada 2018 r. w sali teatralnej. W naszej szkole do konkursu przystąpiło 29 uczestników,

2018-12-05

Wydarzenia

Recytacje z dynamitem

1 grudnia w Zamojskim Domu Kultury odbyły się Dwudzieste Grudniowe Spotkania Recytatorskie – Recytacje z Dynamitem. Nagrodę główną otrzymała Sandra Litwińczuk z klasy 1d (opieka merytoryczna – Eliza Leszczyńska-Pieniak). Uczennica zdobyła uznanie komisji interpretując wiersz Wisławy Szymborskiej. VL

2018-12-05

Wydarzenia

Wizyta w Parlamencie Europejskim

Dzięki zaproszeniu europosła pana Krzysztofa Hetmana uczniowie z klas prawniczych Id, IId, IIId z opiekunem p. Zbigniewem Kordyacznym uczestniczyli w trzydniowym programie studyjnym w Brukseli.

2018-12-04